ბენეფიტები

ობიექტურობის, დამოუკიდებლობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების დაცვით გთავაზობთ აუდიტორული მომსახურების სრულ სპექტრს.
აუდიტორის დასკვნა ბუღალტრული ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ წარმოადგენს თქვენი კომპანიის პატიოსნებისა და გამჭვირვალეობის დასტურს;
შპს აუდიტორული ფირმა ”ბაკაშვილი და კომპანია” თავისი 26 წლიანი გამოცდილებით ერთერთი პირველთაგანია საქართველოს აუდიტორული საქმიანობის ბაზარზე;
თქვენ საშუალება გექნებათ სამუშაო ადგილზე მიიღოთ საბუღალტრო მომსახურება ოპერატიული, სტატისტიკური და ბუღალტრული აღრიცხვის ყველა ელემენტის დაცვით;
მოითხოვოთ და გქონდეთ მმართველობითი და ფინანსური აღრიცხვის სრული პაკეტი;
ზედმეტი დანახარჯების გარეშე მოგიმზადდეთ მიმდინარე და წლიური ანგარიშგებები;
ზედმეტი დანახარჯების გარეშე მოგიმზადდეთ მიმდინარე და წლიური ანგარიშგებები;
თქვენს მიერ წარმოდგენილი განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების ამსახველი დოკუმენტაციის მიხედვით გაგიმზადებთ ყველა საჭირო საგადასახადო დეკლარაციას, გაანგარიშებასა და ინფორმაციას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარსადგენია შესაბამის საგადასახადო სამსახურებში;
თქვენი საბუღალტრო-სააღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავება მოხდება პროფესიონალ და კვალიფიციური აუდიტორებისა და ბუღალტრების მიერ;
ჯგუფურად ან/და ინდივიდუალურად მიიღებთ კვალიფიციურ კონსულტაციებს;
სასამართლოებში და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობისას ან/და დავების წარმოებისას არ დაგჭირდებათ, სხვადასხვა რანგის სპეციალისტების (ფინანსისტების და აუდიტორების) აყვანა საბუღალტრო-სააღრიცხვო და საგადასახადო დოკუმენტების მომზადებისა და წარდგენისათვის და შესაბამისად არც დამატებით დანახარჯებს გასწევთ.
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა