პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი

01 მაისი 2018

2018 წლის 1 მაისს ჩვენ, აუდიტორულმა ფირმამ - „ბაკაშვილი და კომპანია“-მ, დაიწყო 2 თვიანი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი „ფრაისუოთერჰაუსკუპერსის“ (PwC-ის) აკადემიაში.

I მოდულის პირველ შეხვედრაზე აუდიტის უფროსმა მენეჯერმა და აკადემიის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა ნინო ქადაგიშვილმა ჩაგვიტარა ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე:

ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური ჩარჩოები;

ბასს (IAS) 1 - ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა;

ბასს (IAS) 7 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება;

ფასს (IFRS) 1 - ფასს-ის პირველადი გამოყენება;

ბასს (IAS) 34 - შუალედური ფინანსური ანგარიშგება;

ბასს (IAS) 8 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები.

აღნიშნული ტრენინგის ერთ-ერთი მიზანია ჩვენი აუდიტორული კომპანიის განგრძობითი სწავლების სფეროში მაღალრეიტინგულ კომპანიებთან თანამშრომლობა.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა