პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
აუდიტორების რეგისტრაცია აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში

აუდიტორების რეგისტრაცია აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში

10 ნოემბერი 2016

       ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 SERVICE FOR ACCOUNTING, REPORTING AND AUDITING SUPERVISION

 

ბრძანება

№35

10/11/2016

 აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში ნიკოლოზ ბაკაშვილის, გიორგი გულუას, რატი ბაკაშვილის და ქეთევან გუმბერიძის რეგისტრაციის თაობაზე 

      ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს წარედგინა ნიკოლოზ ბაკაშვილის ( პ/ნ 01026000036, წერილის №227854/21-11, 03.11.2016წ. , მისამართი : ქ.თბილისი, იალბუზის ქ. №5), გიორგი გულუას ( პ/ნ 51001004032, წერილის №227953/21-11, 03.11.2016წ.,მისამართი: ქ.თბილისი, გ.კარტოზიას ქ. №8, კორპუსი 3, ბ 14 ) , რატი ბაკაშვილის ( პ/ნ 35001047845, წერილის №227923/21-11, 03.11.2016წ. , მისამართი : ქ.რუსთავი, მე-16 მ/რ, კორპუსი №8, ბინა №21 ) და ქეთევან გუმბერიძის ( პ/ნ 37001011003, წერილის №227902/21-11, 03.11.2016წ. , მისამართი : ქ.სამტრედია, ძმები გოგიების ქუჩა №4) სარეგისტრაციო განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, რომლითაც მოთხოვნილია ნიკოლოზ ბაკაშვილის, გიორგი გულუას, რატი ბაკაშვილის და ქეთევან გუმბერიძის რეგისტრაცია აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში. 

      "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ " საქართველოს კანონის და " ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე " ბუღალტრული აღრიცხვრის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების საფუძველზე.

     ვბრძანებ :

  1. დასრულდეს ნიკოლოზ ბაკაშვილის, გიორგი გულუას, რატი ბაკაშვილის და ქეთევან გუმბერიძის სარეგისტრაციო წარმოება.
  2. მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე.
  3. მიენიჭოს ნიკოლოზ ბაკაშვილის აუდიტორის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი - SARAS-A-263143.
  4. მიენიჭოს გიორგი გულუას აუდიტორის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი - SARAS-A-106751
  5. მიენიჭოს რატი ბაკაშვილის აუდიტორის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი - SARAS-A-859169
  6. მიენიჭოს ქეთევან გუმბერიძის აუდიტორის ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი - SARAS-A-831220
  7. გადაწყვეტილება ეცნობოს ნიკოლოზ ბაკაშვილს, გიორგი გულუას, რატი ბაკაშვილს და ქეთევან გუმბერიძეს, ბრძანების მიღებიდან არაუფვიანეს 2 დღის ვადაში.
  8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე
  9. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ( მის: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ; №6).
Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა