პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
თქვენი საგადასახადო რისკები დაზღვეულია

თქვენი საგადასახადო რისკები დაზღვეულია

27 ივლისი 2015

ჩვენი საქმიანობა დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია "ირაო"-ში. პასუხისმგებლობის ლიმიტი 5 000 000 ლარი ჯამურად და 1 000 000 ლარი ერთ შემთხვევაზე. დამკვეთის საქმიანობიდან გამომდინარე მასზედ შემსრულებლის ბრალეულობით რაიმე სახის საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შემთხვეაში, შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას სრულად გადაიხადოს დამკვეთზე დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა